Školenia a vzdelávanie

Kurzy

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradá. Mala by ju zabezpečovať každá firma, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a vytvárala tak optimálne pracovné podmienky v kolektíve.

V oblasti BOZP sledujeme všetky zmeny v legislatíve, poznáme vaše práva  a povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti na pracovisku. Robíme oboznamovanie (školenie) zamestnancov vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov. Vieme vám poskytnúť kvalitné poradenstvo, navrhnúť vhodné riešenie, a tým ušetriť vaše financie. Vykonávame tiež kontrolu požitia alkoholických nápojov na pracovisku, dodržiavanie používania ochranných pracovných pomôcok, kontrolujeme značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP.

Bezpečnostnotechnická služba – spolu s PZS patrí medzi preventívne a ochranné služby. Poskytuje zamestnávateľovi v rôznych oblastiach odborné poradenstvo pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť v oblasti OPP. Od odbornej prípravy zamestnancov, cez vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom až po vykonávanie preventívnej protipožiarnej prehliadky, či odstránenie zistených nedostatkov.

V oblasti OPP tiež vykonávame vstupné školenia, overujeme vedomosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v oblasti OPP.

Poskytujeme tiež poradenské služby, účasť požiarneho technika pri kontrolách HaZZ, komunikujeme s inštitúciami, zabezpečujeme potrebné grafické znázornenia a značenia.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba je zameraná na odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci. V oblasti PZS sledujeme všetky legislatívne zmeny a včasne informujeme na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy.

Vykonávame vstupný audit pracovných priestorov, vstupné posúdenie zdravotných rizík, zisťujeme ich príčiny a navrhujeme vhodné opatrenia z hľadiska ochrany zdravia pri práci.

Vykonávame tiež spracovanie komplexnej dokumentácie – vstupný audit, posudok o riziku, prevádzkový poriadok, kategorizácia pracovných činností a iné dokumenty súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Periodicky prehodnocujeme zdravotné riziká.

Odborné prehliadky a revízie

V rámci našej spolupráce zabezpečíme pre vás odborné prehliadky a revízie, aby ste predišli nečakaným poruchám vašich zariadení.

Sprostredkujeme prehliadky elektrických, plynových, tlakových aj zdvíhacích zariadení.

Prenájom školiacej miestnosti

V rámci nášho školiaceho strediska vám ponúkame na prenájom školiacu miestnosť v Námestove.

Miestnosť je vhodná na zasadnutia, školenia, semináre či konferencie pre 20 osôb a je vybavená dataprojektorom a kávovarom.

Máte záujem o naše služby?